Algemene voorwaarden

  • Meer dan 200 tevreden klanten
  • Echte cinematografische trouwfilm in 4k resolutie
  • Altijd 2 videografen
  • Reiskosten inbegrepen
  • Inzet van drone mogelijk

Algemene Voorwaarden van Cinematic Wedding

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.Cinematic Wedding (hierna te noemen Producent) omvat alle personen en filialen die werkzaam zijn in of via Producent.
1.2 Algemene Voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm of wijze waarin deze kenbaar worden gemaakt.
1.3 Opdrachtgever: De partij aan wie het aanbod van Producent is gericht, met wie Producent de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan Producten of Diensten aan deze partij worden geleverd.
1.4 Fotografisch werk: Fotografische werken zoals bedoeld in de AW 1912, dan wel andere werken in de zin van AW 1912, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
1.5 Foto: de stoffelijke drager, door de Producent E aan de Opdrachtgever geleverd, waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, floppydisk of enige andere optische of elektromagnetische drager, dan wel een (elektronisch verzonden) databestand.
1.6 Film: de stoffelijke drager, door de Producent aan de Opdrachtgever geleverd, waarop een filmwerk (al dan niet met het oog herkenbaar en al dan niet bewerkt of gemonteerd) is vastgelegd, zoals een cd, dvd, tape, floppydisk of enige andere optische of elektromagnetische drager, dan wel een (elektronisch verzonden) databestand.
1.7 Producten: alle roerende zaken maar ook fotografisch werk, foto en film die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Producent en opdrachtgever.
1.8 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Producent en Opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door Producent van Producten en/of Diensten aan of ten behoeve van Opdrachtgever.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Producten en/of Diensten die Producent geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever doorlevert, alsmede op Producten en/of Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Producent door een derde aan Opdrachtgever worden geleverd.
2.3 Naast deze algemene voorwaarden kan Producent aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transacties c.q. aard van de werkzaamheden. de aanvullende voorwaarden maken deel uit van de algemene voorwaarden.
2.4 Producent wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.
2.5 een opdrachtgever, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met Producent heeft gecontracteerd wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch op per telefax op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepassing van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
2.6 Indien en voorzover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Producent en Opdrachtgever zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3: Prijzen en tarieven, meerwerk
3.1 Alle door Producent vermelde prijzen en tarieven gelden in Euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2 Alle door Producent vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen. Prijzen zijn wel exclusief transport-of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Reis en verblijfskosten zullen voor aanvang van de opdracht door beiden partijen overeengekomen worden.
3.3 Producent is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van Producten en/of Diensten 1 (één) maand na de aankondiging daarvan in.
3.4 Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een door Producent aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft Opdrachtgever het recht om binnen 8 (acht) dagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met Producent schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat. 3.5 Indien in overleg met Opdrachtgever wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen Producent en Opdrachtgever, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 4: Aanbieding, offerte en overeenkomst
4.1 Alle aanbiedingen van Producent zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
4.2 Offertes van Producent zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 1 (één) maand na de datum waarop de offerte is uitgebracht, tenzij op de offerte anders is vermeld.
4.3 Overeenkomsten komen tot stand doordat Producent de door Opdrachtgever verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat Producent tot de uitvoering van een opdracht overgaat.

Artikel 5: auteursrechten en Intellectuele eigendom
5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de Producten en/of Diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie,film en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Producent en Opdrachtgever, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Producent of diens leveranciers. De levering van Producten en/of Diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
5.2 Foto’s en films blijven eigendom van Producent. De Opdrachtgever heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de Opdrachtgever geen recht op overdracht van negatieven, of ander origineel opnamemateriaal, of duplicaten daarvan.
5.3 Het auteursrecht op het Fotografisch werk, de foto en de film blijft in ieder geval en te allen tijde berusten bij de Producent. Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Opdrachtgever enige uitstaande factuur van de Producent nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en welke overeenkomst met de Producent dan ook.
5.4 Opdrachtgever behoudt ten alle tijden het recht om de films en foto’s die geproduceerd zijn voor Opdrachtgever, te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden zoals vertoning op de eigen website en social media kanalen. 5.5 Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Producent de Producten en resultaten van de Diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
5.6 Opdrachtgever zal aanduidingen van Producent of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
5.7 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Producent is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
5.8 Uitsluitend indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Producent, hebben bedoeld. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van de Producent.

Artikel 6: Levering, risico en eigendomsvoorbehoud
6.1 Opgegeven termijnen voor de levering door Producent van Producten en/of Diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp zijn van de overeenkomst tussen Producent en Opdrachtgever gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop de betreffende Producten in de feitelijke macht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever komen.
6.3 Opdrachtgever dient alle geleverde Producten direct na aflevering te controleren op mogelijke gebreken of andere tekortkomingen. Indien er aanpassingen gewenst zijn, dienen deze binnen 14 dagen na oplevering kenbaar gemaakt te worden aan Producent.
6.4 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van De Producent, totdat opdrachtgever alle bedragen die hij aan Producent verschuldigd is vanwege door Producent geleverde producten en/of diensten, alsmede de daarover verschuldigde rente en kosten zoals bedoeld in de artikelen 7.5 en 7.6, volledig heeft voldaan. Voorzover er uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat bepaalde rechten zullen worden verleend of overgedragen, worden deze steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de daaraan verbonden vergoedingen altijd volledig en tijdig worden voldaan.
6.5 De aangeboden Diensten en Producten van Producent mogen alleen worden aangewend voor doeleinden die niet strijdig zijn met de Wet, de goede zeden, de openbare orde, de Netetiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 7: Betaling
7.1 Opdrachtgever dient de facturen van Producent te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 21 (eenentwintig) dagen.
7.2 Alle betalingen door Opdrachtgever aan Producent worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Opdrachtgever, ongeacht enige andere aanduiding door Opdrachtgever.
7.3 Tenzij dit direct volgt uit een wettelijk bepaling is enig beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
7.4 Producent is te allen tijde gerechtigd om terzake van de levering van Producten en/of Diensten (gedeeltelijke) vooruitbetaling (of aanbetaling) te verlangen. Producent is gerechtigd tot opschorting van levering zolang niet aan de afgesproken betaalafspraken is voldaan. Voorts is Producent gerechtigd om zekerheid voor betaling te ontvangen in een naar keuze van Producent aan te geven vorm, bijvoorbeeld een bankgarantie. Producent zal in zodanig geval de Producten en/of Diensten pas leveren nadat de gewenste zekerheid is verkregen. Als Opdrachtgever besluit om de overeenkomst te verbreken op het moment dat de aanbetaling reeds is voldaan, vindt er geen restitutie plaats van de aanbetaling.
7.5 Indien Opdrachtgever enige factuur van Producent niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. Producent heeft het recht om in een dergelijk geval zonder nadere aankondiging de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen.
7.6 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de opdrachtgever doch met een minimum 120 euro per factuur. Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom ook de wettelijke rente aan de Producent verschuldigd over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een hele wordt gerekend.

Artikel 8: Reclames
8.1 reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen 10 werkdagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen 10 werkdagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken is ontdekt c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Producent kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Producent geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de opdrachtgever de zaken c.q. facturen als correct erkent.
8.2 Indien Opdrachtgever van mening is dat een door Producent geleverd Product of geleverde Dienst niet voldoet aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient Opdrachtgever Producent daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen 14 (veertien) dagen na levering, dan wel 14 (veertien) dagen na het moment waarop Opdrachtgever redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming. De opdrachtgever dient een voorkomend geval Producent onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
8.3 Reclames geven de opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingen op te schorten, tenzij wettelijk anders
bepaalt.
8.4 Indien een reclame door Producent gegrond wordt bevonden, heeft Producent het recht te harer keuze: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen of het geleverde te vervangen door een product, foto of film met dezelfde specificaties of het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de opdrachtgever betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 9: Verstrekking gegevens door Opdrachtgever
9.1 Opdrachtgever zal Producent steeds tijdig en volledig voorzien van de door Producent verzochte gegevens en alle andere informatie, nodig voor de levering van de Producten en/of Diensten.
9.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat de in artikel 9.1 bedoelde informatie juist en volledig is, alsmede dat zij gerechtigd is de informatie aan Producent te verstrekken ten behoeve van de levering van de Producten en/of Diensten. Opdrachtgever vrijwaart Producent tegen eventuele aanspraken van derden terzake.
9.3 Indien er door Opdrachtgever gegevens aan Producent worden verstrekt die aangemerkt kunnen worden als persoonsgegevens, staat Opdrachtgever er voor in dat terzake van die gegevens is voldaan aan de op het moment van verstrekking geldende wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat het gebruik en de bewerking ervan door Producent eveneens is toegestaan. Opdrachtgever vrijwaart Producent tegen eventuele aanspraken van derden terzake.

Artikel 10: Geheimhouding
10.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de opdrachtgever ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen. 10.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 11: Aansprakelijkheid Cinematic Wedding
11.1 De wettelijke aansprakelijkheid van Producent wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van door Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 5000 Euro per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
11.2 Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Producent te herstellen of op te heffen zodat de prestatie van Producent wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van die schade. Indien Producent en Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk een bindende levertermijn zijn overeengekomen, gelden de kosten die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken vanwege het noodgedwongen treffen van voorzieningen omdat Producent niet binnen de bindende levertermijn heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen, ook als directe schade.
11.3 Iedere aansprakelijkheid van Producent voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
11.4 De aansprakelijkheid van Producent is beperkt tot 1 (één) maand na levering van de aangeboden dienst of geleverd product en is uitsluitend naar Nederlands recht en binnen Nederlandse jurisdictie.
11.5 Het is niet toegestaan een merknaam door Producent te laten registreren. Geregistreerde merknamen zullen door Producent opgeheven worden of naar de rechtmatige houder worden overgedragen.
11.6 Opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van de algemene leveringsvoorwaarden van Producent en deze te accepteren. 11.7 Producent is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Producent of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Artikel 12: toepasselijk recht en Geschillen
12.1 De Opdrachtgever gaat ermee akkoord Producent schadeloos te stellen bij het ontstaan van claims, acties, teweeg brengen van acties, schade en/of andere kosten (inclusief juridische kosten) voortkomende uit het niet naleven van de in deze algemene voorwaarden omschreven regels. 12.2 De aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Producent van Producten en/of Diensten worden beheerst door Nederlands recht.
12.3 Geschillen tussen Producent en Opdrachtgever die voortvloeien uit of betrekking hebben op de aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Producent van Producten en/of Diensten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Lelystad.

Artikel 13: Overmacht
13.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van Producent indien er sprake is van overmacht. 13.2 Indien de periode van overmacht langer dan 60 (zestig) aaneengesloten dagen heeft geduurd, dan heeft Opdrachtgever het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk schriftelijk te ontbinden, zonder dat Producent gehouden is tot enige vergoeding van de schade die Opdrachtgever lijdt tengevolge van die ontbinding. Producent is gerechtigd tot betaling door Opdrachtgever van alle tot Producten en/of Diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan Opdrachtgever zijn geleverd.

Artikel 14: Ontbinding van de overeenkomst
14.1 Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Producent geleverde Producten, films, foto´s en/of Diensten, tenzij Producent terzake van een bepaald Product of bepaalde Dienst in verzuim is.
14.2 Producent is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat Producent hierdoor schadeplichtig wordt jegens Opdrachtgever, indien aan Opdrachtgever voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van Opdrachtgever of indien de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd.
14.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Producent zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Producent bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
14.4 Direct na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden ook, staakt Opdrachtgever het gebruik van ter beschikking gestelde Producten en/of resultaten van Diensten tenzij met betrekking tot auteurs recht/copy right anders is overeengekomen en voldaan is aan hetgeen bepaald is in artikel 3.

Contact opnemen

Wij filmen en fotograferen in heel Nederland & België zonder bijkomende reiskosten.
Schroom dus niet om contact op te nemen als je niet in de buurt trouwt!